Portal

İzmir

KOSB Mah. 27 Sokak No:2 35730
Kemalpaşa - İzmir / Türkiye

P: +90 232 877 05 70

F: +90 232 877 05 74

info@renklermakina.com

To contact us, please fill the form below, otherwise your inquiries will not be considered.

Please remember that our company does not work at the weekends and official holiday days.

Şirketimize iletmiş olduğunuz talep, öneri ve/veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

•          ırk,

•          etnik köken,

•          siyasi düşünce,

•          felsefi inanç,

•          din, mezhep veya diğer inançlar,

•          kılık ve kıyafet,

•          dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,

•          sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,

•          ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,

•          biyometrik ve genetik veriler.

 

 

 

RENKLER MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TALEP / ŞİKAYET / ÖNERİ SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 103199 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi KOSB Mah. 27 Sokak No: 2 35730 Kemalpaşa / İzmir , TÜRKİYE adresinde bulunan Renkler Makina ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Talep / Şikayet / Öneri Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimize yapmış olduğunuz talep, öneri ve/veya şikayet başvurusu çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, https://www.renklermakina.com/tr/privacy/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinden erişilebilen Renkler Makina ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamlardan çağrı merkezi, şirketimizin internet sitesi/siteleri üzerinde yer alan iletişim formları, e-posta ve telefon ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ile Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Taleplerin, önerilerin ve/veya şikayetlerin toplanması, değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması, talep, şikayet ve önerisi sahiplerinin memnuniyetlerinin sağlanması ile deneyimlerinin iyileştirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

İletişim Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kimlik Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Talep ve Şikayet Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 1.  Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, talebinizin / şikayetinizin sonuçlandırılmasını takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 

 1.  KVKK Kapsamında Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) https://www.renklermakina.com/tr/privacy/ilgili-kisi-basvuru-formu adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.