Portal

Kişisel Verilerin Korunması Renkler İNT

Renkler INT. olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verilerin gizliliğini ve korunmasını önemsiyoruz. Şirketimiz kendisi ile iş ilişkisi içerisinde bulunan tüm tüzel ve gerçek kişilerin her türlü kişisel verisinin gizliliğini korumak hukuki ve teknik altyapılarımızı en güvenilir seviyede tutmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Tarafınıza ait kişisel veriler şirketimizin amaç ve konusu kapsamında yürüttüğü ticari faaliyetin icrasında ve ürün ve hizmetlerimizin tedarikinin devamlılığı kapsamında gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde tarafınız ile iletişime geçilmesi, kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz prensip ve politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel veriler işlenirken; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket edilecektir.
Kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenemez. Ancak Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza olmaksızın kişisel verilen işlenmesi mümkündür.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, ilişkili olduğumuz grup şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla her türlü yazılı, sözlü ve elektronik olarak üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edilebilmektedir. Şirketimiz sunduğu/ tedarik ettiği ürün ve hizmetlerden yararlanıldığı sürece kişisel verilerinizi güncelleyerek işleyebilecektir. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Renkler INT. tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; tüm iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine ve adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.
Şirketimiz tarafından kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülkeler için ise; Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda veya veri sahibinin onay verdiği durumlarda kişisel veriler aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde ilgili kişi, tüzel kişi olması halinde ise ilgili tüzel kişinin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda iletilen talepler Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde,
Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN ŞİRKETİMİZLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 6698 Sayılı Kanun kapsamında Şirketimizle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile KOSB Mah. 27 Sokak No:2 35735 Kemalpaşa-İzmir/TR adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@renklermakina.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.